Vandudvalg - grundvand, grøfter & dræn, vandhandleplan m.v.

Vandudvalget blev etableret i 2016 og arbejder med vand i Vejers ud fra 3 delmål:

Kort sigt: Sikre vedligeholdelse af dræn, grøfter og vandløb
Mellemlang sigt: Optimere dræn og grøfter ved helt eller delvis renovering / fornyelse
Lang sigt: Lede u-ønsket vand udenom Vejers eller alternativt, ved langvarigt kraftig nedbør, forsinke dette midlertidigt i søer og/eller skoven – inden det når Vejers.

Derudover arbejdes der på:
– Løbende opdatering af viden om “Vand i Vejers” i en “vandplan”
– I samarbejde med Varde Kommune at reducere okker i Ålestrømmen (Okkersø)
– At medvirke til naturlige søer (f.eks. Raasø) genopstår/bevares
– At medvirke til at forventelige klimaudfordringer fra overfladevand løses bedst muligt

Vandudvalget:

Skriv til alle i Vandudvalget. Mail: vandudvalget@vejers-venner.dk

Dan Rosbjerg, Rylevej 20. Mail: daro@dtu.dk
Henning Nielsen, Raadyrvej 22. Mail: 
dkhennie@gmail.com
Thomas Ebbesen, Ørnevej 6. Mail: 
aathe@post.tele.dk
Pia Riis Olsen, Vejers Havvej 8. Mail: piariisolsen@gmail.dk
Lars Hjort Frederiksen, Fugltoft 2. Mail: 
Lars@hjortfrederiksen.dk
Thomas Jensen, Kratvej 5. Mail: tmsj@niras.dk
Allan Junge, Plantørstien 1. Mail: allanjunge@outlook.dk

Tovholdere for vore 10 vandberedskaber: Tovholderliste vandberedskabsplaner

GRUNDVAND OG DRÆN I VEJERS

Vandudvalget opdaterer løbende information omkring grundvand og dræn i Vejers.
Vandløb og dræn er i regulativet til rørlægning af Ålestrømmen & Aarrild Bæk fra 1965 opdelt i 5 områder i Vejers. Disse “område-betegnelser” vil Vandudvalget fremover referere til.

De 5 områder er jf. den gamle Landvæsensnævnskendelse over den rørlagte Ålestrøm/Aarild Bæk opdelt således:  Områdeliste Ålestrømmen-Aarrild Bæk

Vandudvalgets arbejde:
Vandudvalget blev virkelig udfordret i november 2019 og februar 2020 af de store mængder nedbør. Heldigvis var der mere end 100 medlemmer som hurtigt tog imod opfordringen at indgå i et vandberedskaber således de af Grundejerforeningen indkøbte pumper og slanger kunne tages effektivt i anvendelse.

Varde Kommune har siden forsommeren 2019 oplyst medlemmer i område 5 og vandudvalget at man agter at komme med et §32 påbud om omlægning af rør tilhørende Aarrild Bæk rørsystemet.

Påbuddet kom 29 oktober 2020, og foreningen/vandudvalget har indsendt en mail og klage til Varde Kommune den 26 november 2020. Klagen er besvaret af Varde Kommune og Vandudvalget i en løbende 3 ugers proces, hvorefter klagen starter sin behandling hos Klagenævnet fra ca. medio marts 2021. Herefter har Klagenævnet 12 mdr. til at behandle klagen. I klagen er der dels vedlagt konsulent Flemming Davidsens rapport om Grundvandsforhold Aarrild Bæks opland samt opdateret vandplan for Vejers.

Vandplanen er efterfølgende tiltrådt af Varde Kommune (vandmyndighed) og af naboerne Naturstyrelsen og Forsvaret og er derfor nu gældende. Vandplanen vil efterhånden som ny viden tilgår vandudvalget blive opdateret.

Rapporten fra Flemming Davidsen er baseret på vandstandspejlinger foretaget i Vejers nord og syd for Vejers Havvej i perioden december 2019 – maj 2020 og indeholder kommentarer til situationen med rørsystemet i Ørnevej, Gøgevej m.fl. (Område 5) og også kommentarer til hævning af Strib Sø samt forslag til dræning/grøftning i området Fugltoft, Kræmmervej m.fl. (Område 4).

Vandudvalget afventer Klagenævnets afgørelse samt ny spuling og fotografering af rør i område 5. For område 4 arbejdes der videre med forslag til afledning af overfladevand jvf. Flemming Davidsen´s rapport.

I starten af 2022 har Varde Kommune, på anbefaling af Fællesudvalget for Sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune, fået tilkendt ressourceperson til pilotprojekt omkring klimavand. Pilotprojektet tager udgangspunkt i Vejers og Blaavand. Repræsentanter fra Vandudvalget i Vejers deltager sammen med andre områders repræsentanter samt Fællesudvalget.