Grundejerforeningens historie

I 1936 nedsatte Varde & Omegns Turistforening et udvalg som skulle etablere en Grundejerforening ved Vejers Strand.

Fredag aften d. 9. juli 1937 stiftedes Grundejerforeningen Vejers Strand med 125 medlemmer. Foreningens første formand var Redaktør P. Friis.

Foreningens formål var at varetage fælles interesser.  Man ville især arbejde på at forbedre vejforholdene, etablere tilsyn med sommerhusene i vinterhalvåret samt en ordning for renovationsspørgsmålet.

I 1937 er der kort, der viser, at der var 243 sommerhuse i Vejers. Det var således ikke alle der var medlem og bestyrelsen i Grundejerforeningen drøftede da også mange gange det faktum, at ikke alle sommerhusejere var medlem men nød godt af foreningens arbejde.

I 1955 var der i alt registreret 7.430 sommerhuse i hele Danmark.

I de brølende 1960’ere tog det imidlertid fart, og i 1975 var der registreret 150.000 sommerhuse i Danmark – de fleste typehuse.

For at Vejers kunne få del i dette boom, var der behov for nye udstykninger i Vejers, men hvor? Områderne øst for klitområderne var våde af enten søer eller engområder.

Heldigvis havde fremsynede bønder og jordejere i Vejers tænkt på dette – og endda i en længere årrække. Fra start 1950’erne begyndte man at arbejde på sagen, og i 1966 lykkedes det, med hjælp fra Landvæsennævnskendelsen af 1966, at få afvandet sø- og engområderne i Vejers. Områderne i midtbyen og bag klitterne mod øst blev i Landvæsennævnskendelsen opdelt i 5 områder. Se mere under Vandudvalg og afsnittet ”Grundvand og dræn i Vejers”.

Dette skete dels ved rørlægning af Aarrild Bæk og grøfterne hertil samt
ved rørlægning af Ålestrømmen igennem midtbyen. Se de 5 områder:
Link til områdeplan.

En udgift der blev pålagt alle ejere af matrikler – sommerhusgrunde som større engarealer i den østlige del af Vejers – at betale pr. m2.

Nu kunne også de våde områder drænes, og der kunne udstykkes til byggeri af flere sommerhuse i Vejers.

Medlemskatalog fra 1969 angiver, at Grundejerforeningen her været oppe på 556 medlemmer.

I takt med at de tørlagte områder blev udstykket og bebygget steg antallet af sommerhuse i Vejers og dermed også medlemstallet i Grundejerforeningen.

Ved årtusindeskiftet var der godt 1.200 medlemmer i Grundejerforeningen
Vejers Strand. Det var blevet en dyr post i foreningens regnskab at udsende
information samt indkaldelse til generalforsamling til foreningens medlemmer. I
2005 begyndte foreningen derfor at indsamle medlemmernes mailadresser og overgik løbende til at udsende informationer og indkaldelse til generalforsamling pr. mail.

Der blev desuden etableret et opkrævnings- og informationssamarbejde med
Vandværket og Nordstrandens Vejlaug. Der blev således i alle foreninger sparet både ressourcer samt porto.

I uge 29 i 2012 afholdte Grundejerforeningen sit 75års jubilæum med 40
forskellige aktiviteter og arrangementer indenfor 4 fokusområder; Sport, Musik, Kultur og Natur. Denne jubilæumsuge blev startskuddet til en markant øgning af aktiviteter og arrangementer i Vejers.

Aktiviteterne og arrangementerne er videreudviklet i årene derefter og har siden 2017 dannet grundlaget for de mange frivilliges arbejde under platformen Vejers Venner – i dag med 75 frivillige fordelt i 15 udvalg. Se mere ”Link til Vejers Venner”.

I 2016 etablerede foreningen Vandudvalget med fokus på klimavandudfordringer i Vejers. Se mere Vandudvalget

I 2022 etablerede foreningen DNA-udvalget som i 2023 udgav rapporten Vejers DNA

Det viste sig, under arbejdet med Vejers DNA, at det er helt grundlæggende for livet i Vejers, at al udvikling bygger på respekten for den historiske arv. De historiske spor skal bevares og skal forblive synlige. Vi skal dele og værne om fortællingen om det Vejers, der var. Når vi kender historien, forstår vi nutiden og det ansvar, der påhviler os i forhold til at udvikle Vejers med respekt for både den naturhistoriske og den kulturhistoriske arv. Se mere Vejers DNA 2023

Grundejerforeningens bestyrelsesformænd gennem tiderne:

1937 – 1948                      Redaktør P. Friis, Varde (reelt 1937 – 1943)

1948 – 1957                      Fabrikant Th. Jørgensen, Bramming

1957 – 1966                      Danselærer S. Finn-Jensen

1966 – 1967                      Landsretssagfører Olav Markussen

1967 – 1973                       Arkitekt Erik Flagstad-Rasmussen

1973 – 1981                        Direktør G.H. Bjerregaard

1981 – 1982                       Skolebestyrer Jørgen Howard

1982 – 1985                      Lærer Kaj Petersen

1985 – 1988                      Sommerhusudlejer Leif Sørensen

1988 – 1998                      Kontorleder Finn B. Andersen

1998 – 2011                        Politimester Jens Olufsen

2011 –                                 Direktør Allan Jung