Færdsel i området (skov, strand, by, vilde dyr, hundeluftning)

Regler for ophold på skov- og klitarealer samt på stranden:
Man er velkommen til at færdes overalt, hvor der er vej eller gennemgående sti. Desuden må man også færdes på alle statsejede arealer, hvor der ikke direkte er forbud herom.

Opstilling af telte er forbudt i plantager og klitter og er på selve stranden kun tilladt om dagen. Camping må kun finde sted på campingpladserne.

Udenfor strandarealet bør der udvises den største forsigtighed med tobaksrygning og brug af åben ild, fordi der i tørre perioder kan være stor risiko for brandfare. I klitplantager og på lyngklædte arealer er al båltænding og henkastning af glødende genstande strengt forbudt.

Der er i Vejers to former for statsejede arealer:
Forsvarets arealer:
En del er afspærret under skydeøvelser. Vær opmærksom på skilte og signaler.
Opsaml aldrig ammunitionsdele eller fosfor, som til forveksling ligner rav. Det
er brandfarligt, når det bliver lagt varmt f. eks. i en lomme.

Klitvæsnets arealer:
Arealerne omfatter hele klitarealet på Sydstranden og en stor del af skovområdet. Det er ikke tilladt at grave, beskadige eller at fjerne træer og planter. Vær med til at værne om arealer, der tydeligt er beplantet af hensyn til sandflugt. Følg derfor de naturligt opståede stier.

Kørsel i Vejers by og på stranden:
Inden for byskiltet til Vejers by er fartbegrænsningen på alle veje på 40 km/t, hvor intet andet er anført.

Motorkørsel på Sydstranden er tilladt under behørig hensyntagning til gæsterne på stranden. Maks. hastighed er 40 km/t. Fodgængere har fortrinsret. Man bør ikke køre nærmere vandkanten end 20 meter. I perioder kan der være løs sand i områder, som kan vanskeliggøre kørsel.

Oplysninger om tidspunkter for øvelsesskydninger kan hentes her:
Planlagte øvelsesskydninger

Brandfare

I perioder med varmt og tørt vejr bør man være opmærksom på, at der kun skal meget lidt til for at antænde vegetationen i området. Cigaretskodder, aske fra en gril, børns leg med bål eller gnister fra en brændeovnsskorsten kan være nok. Næsten hvert år opstår der i den tørre sæson farlige episoder.

Specielt området syd for Havvejen, med de mange huse beliggende i tæt bevoksninger af fyr og gran, er udsat.

Det er en meget dårlig og farlig ide at lægge afskårne grene i skel for at markere grundgrænser. De tørre grene vil fænge lynhurtigt, og det er et spørgsmål om folk  kan nå at komme væk i tide, hvis uheldet er ude. Der gøres opmærksom på, at alle har et fælles ansvar for deres naboer, og der opfordres derfor til, at al grenaffald i skel fjernes.

Grundejerforeningen forsøger bl.a. af denne årsag at få kommunen til at etablere en affaldsplads for grene i nærheden af Vejers. Da dette ikke er lykkedes endnu, har foreningen etableret en grenafhentningsordning til Skt. Hans for i videst mulige omfang at få fjernet og kontrolleret afbrændt grenaffald.

Hundeluftning

Det følger af naturbeskyttelsesloven:
1. At hunde , som medtages på strandbredder i perioden 1. april til 30. september, skal føres i snor.
2. At hunde, som medtages i skove (både private og statsejede skove), skal føres i snor.
3. At hunde, som medtages på udyrkede arealer, skal føres i snor.

Mange fuglearter bruger stranden som hvileplads året rundt. På udyrkede arealer i klitområderne langs kysten er der mange harer, rådyr og kronvildt. Desværre hænder det, at løse hunde jager dette vildt. I klitterne yngler desuden mange fugle.

Respekter naturen – hold hunden i snor!

Nærmeste hundeskov, hvor hunde kan luftes uden snor , findes i Blåvand.
Hundeskov i Blåvand